+1 vote
Who owns Amazon now?

1 Answer

0 votes
Jeff Bezos
...