0 votes
Who is Putin married to now?

1 Answer

0 votes
Lyudmila Putina m. 1983–2014
...